Call: +84 (216) 3 856555 (Vietnamese)

An Phat-Yen Bai Mineral & Plastic Joint Stock Company.

  • Công ty An phát – Yên Bái
  • Nhà xưởng sản xuất
  • Dây chuyền sản xuất
  • Sản phẩm của công ty
  • Công ty An Phát - Yên Bái